Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Dla rodziców

ANKIETA DLA RODZICÓW

Proszę o wypełnienie ankiety dotyczącej potrzeb i oczekiwań wobec przedszkola

(proszę o podkreślenie wybranej odpowiedzi)

 

1.Czy ma Pani/Pan uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania przedszkola?

a)nie mam

b)zbyt krótkie godziny pracy

c)brak możliwości zapewnienia opieki w sobotę

d)zbyt mała ilość zajęć dodatkowych

e)inne (jakie?)………………………………

 1. W jakich godzinach Pani/Pana zdaniem powinno funkcjonować przedszkole ?
 1. 6-16
 2. 6-18
 3. 6-17
 4. inne (jakie?)……………………………….
 1. Czy uważa Pan/Pani, że przedszkole powinno być otwarte w soboty:
 1. tak
 2. nie
 3. nie wiem
 1. Jeśli przedszkole będzie funkcjonować w soboty, to jakie godziny byłyby dla Pani/Pana najbardziej dogodne:
 1. 8-16
 2. 7-15
 3. 6-16
 4. inne (jakie?)…………………………………
 1. Czy uważa Pani/Pan, że wydłużenie czasu pracy przedszkola/praca w soboty wpłynie na godzenie życia zawodowego z rodzinnym?

 

a) tak

b) nie

c) nie wiem

 

6.Co skłoniło Panią/Pana do korzystania z przedszkola? (nie więcej niż 3)

a)praca zawodowa

b)lepszy rozwój psychospołeczny dziecka

c)szybsze osiąganie samodzielności przez dziecko

d)lepsze przygotowanie dziecka do szkoły

e)indywidualna oferta przedszkola

f)kompleksowa opieka nad dzieckiem

g)większe sukcesy osiągane przez dzieci w edukacji

h)wyrównanie szans edukacyjnych

 

 

7.Jakie formy współpracy z rodzicami powinny dominować w przedszkolu?

a)spotkania otwarte

b)indywidualne rozmowy w rodzicami/opiekunami

c)inne (jakie?)……………………

 1. Jakie dodatkowe zajęcia widzielibyście Państwo w przedszkolu?

a)zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci

b)język angielski

c)rytmika

d)zajęcia logopedyczne

e)zajęcia matematyczne 

f)zajęcia terapeutyczne

g)gimnastyka korekcyjna

h)zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

i)inne (jakie?) ...........................................................................................

 

9. Czy Pani/Pan jest zainteresowana/y udziałem w warsztatach psychoedukacyjnych dla rodziców?

a)  tak

b) nie

c) nie wiem

 

 • Płeć: Kobieta                             Mężczyzna
 •  Wykształcenie:      podstawowe             średnie            wyższe
 • Liczba dzieci w rodzinie:
 • Miejsce zamieszkania:           wieś                       miasto     
 • Wiek dziecka:
 • Nr przedszkola do którego uczęszcza dziecko:
 • Wiek rodzica:       do 25 lat                     25-45                           45+
 • Status rodzica/opiekuna na rynku pracy:

- bezrobotny

- uczący się

- zatrudniony: w tym rolnik

- samozatrudniony

- zatrudniony w mikroprzedsiębiorstwach/zakładach pracy/firmach

- zatrudniony w małych i średnich przedsiębiorstwach/zakładach pracy/firmach

- zatrudniony w dużych przedsiębiorstwach/zakładach pracy/firmach

 • Godziny pracy rodzica/opiekuna : od………………do………………….
 • Dni pracy rodzica/opiekuna:

a)poniedziałek-piątek

b)inne (jakie?)……………………………………                               

 Suwałki,  data: ……………

Dane z ankiety posłużą podniesieniu jakości pracy przedszkoli.

DZIĘKUJĘ