Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Ramowy rozkład dnia

ramowy rozkład dnia


  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupy starsze)

 

630 – 800Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy rozwijające zainteresowania, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

800 – 830 –Zajęcia dowolnie zagospodarowane przez nauczyciela,

830 – 900Czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.
I śniadanie.

900 – 1030Zajęcia dydaktyczne z całą grupą, zespołowe, indywidualne, ćwiczenia mowy, pamięci, spostrzegawczości, sprawności grafomotorycznej, ćwiczenia umiejętności matematycznych, rozwijanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej.

1030 – 1100Gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy w parku, na boisku, w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki.

1100 – 1130Czynności organizacyjne, samoobsługowe, higieniczne.
II śniadanie.

1130 – 1300 – Czas dowolnie zagospodarowany przez nauczyciela, obserwacje pedagogiczne, praca z dzieckiem zdolnym, praca wyrównawcza, utrwalanie poznanych w ciągu dnia treści podstawy programowej

1300 – 1330 – Obiad. Realizacja zadań programowych w tym  zakresie.

1330 – 1630Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna
i ćwiczenia ogólnorozwojowe, zajęcia taneczne, szachy, zajęcia matematyczne, plastyczne, czytelnicze, innowacje pedagogiczne, zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zabawy doskonalące i rozwijające wiadomości
i umiejętności dzieci: gry, zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych: zabawy integracyjne , gry planszowe, konstrukcyjne , plastyczno-techniczne; zabawy w ogródku przedszkolnym, prace porządkowe, kontakty indywidualne z rodzicami.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupy młodsze)

 

630 – 800 –  Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach      zainteresowań, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, praca z zespołem dzieci lub indywidualna,  praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne,  zabawy integracyjne, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne, prace porządkowe.

800 – 830 –Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Ćwiczenia poranne.

830 – 900 – Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. I śniadanie.

900 – 915Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

915 – 1100 –Zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela. Gry
i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.

1100 – 1130 -Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie   do posiłku. II śniadanie

1130 – 1300 – Odpoczynek- słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

1300 – 1330Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Obiad

1330 – 1630Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, spotkania, imprezy, zajęcia dodatkowe: rytmika, plastyka, zajęcia taneczne, gry planszowe, zabawy
w ogrodzie przedszkolnym.