Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Dla rodziców

PRAWA DZIECKA

Drodzy rodzice, czy wiecie, że:

Po raz pierwszy prawa dzieci ujęto w Deklaracji Genewskiej w 1924 r. natomiast pełny ich zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r.

Świadomość istnienia  praw dziecka jest ważna, ale ważniejsze jest respektowanie tych praw przez rodziców i  wszystkich pracowników przedszkola oraz osoby dorosłe.

Przedszkole nasze, jako instytucja pełniąca funkcję wspomagającą rodziców  w wychowaniu dzieci opracowało Plan działań wychowawczych na rok 20011/2012.

Zasady i główne prawa dziecka uznawane w przedszkolu.

Dziecko jest samodzielnym podmiotem i ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej.

Zasada dobra, zgodnie, z którą, wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka.

Zasada równości, zgodnie, z którą, wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola są traktowane tak samo.

Zasada ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, zgodnie, z którą zadaniem przedszkola jest uświadomienie rodzicom ich roli w wychowaniu dziecka i konieczności współpracy.

Spośród wielu praw dziecka, przede wszystkim należy wymienić:

 • Prawo do życia i rozwoju.
 • Prawo do swobody myśli, sumienia, wyznania.
 • Prawo do wyrażania własnych poglądów.
 • Prawo do wolności od przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa.
 • Prawo  do wypoczynku i czasu wolnego.
 • Prawo do godności i nietykalności osobistej.

Aby te prawa respektować w życiu codziennym,   w grupie, opracowaliśmy normy zachowań obowiązujące w przedszkolu. Dzieci znają te normy i starają się je przestrzegać przy pomocy wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców.

Oto kilka praktycznych rad dla Nas- rodziców, wychowawców, osób odpowiedzialnych za wychowanie dzieci:

 • Bądźcie konsekwentni, róbcie, co mówicie i mówcie o tym, co robicie.
 • Bądźcie świadomi, czego uczycie.
 • Bądźcie żywym przykładem właściwego działania.
 • Bądźcie dobrym obserwatorem dzieci.
 • Pogłębiajcie swoje wiadomości i umiejętności.
 • Twórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku.
 • Bądźcie cierpliwi- pamiętajcie, że zmiany wymagają czasu, a pośpiech szkodzi.