Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Dla rodziców

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w Przedszkolu nr 1

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA

I ODBIERANIA DZIECI

W PRZEDSZKOLU NR 1

 

·  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75),
  • Statut Przedszkola nr 1 w Suwałkach.

·  Cele procedury
           Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka
w przedszkolu.

·  Zakres procedury
           Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach 630 - 1630i w tym czasie dziecko korzystające z pełnego wyżywienia ma prawo w nim przebywać.

2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców , prawnych opiekunów lub inne upoważnione osoby pełnoletnie .

3. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do przedszkola i oddać pod opiekę nauczyciela.

4. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy.  Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, zabaw niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.

 5. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie, na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

7. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

8. Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą, która trwała dłużej niż tydzień, rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

9. Wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców / opiekunów. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka  rodzice / opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego roku szkolnego.

10. Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.

11. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu po uprzednim osobistym powiadomieniu nauczyciela (dzień wcześniej).

12. Upoważnienia przechowuje nauczyciel w dokumentacji grupy, dostępne dla nauczycieli z innych grup.

13. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę .

14. Rodzice , prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania dziecka przed godziną zamknięcia przedszkola .

15. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki, do której dziecko uczęszcza lub mającej je pod opieką.

16. W wypadku odebrania dziecka przez rodziców

i pozostawania na terenie przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu, odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie .

17. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

18. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

19. W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców , opiekunów , nauczyciel pozostaje z dzieckiem i próbuje nawiązać kontakt z rodzicami lub inną osobą upoważnioną .

20. W sytuacjach wyjątkowych , kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie udają się, nauczyciel, za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem, otrzymuje od rodzica ustalone, przez Radę Pedagogiczną, wynagrodzenie.

21. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 1800 nauczyciel podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji.